อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

22 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม