โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ กองทัพบก โดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ประจำพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักในชาติ หวงแหนผ่นดิน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้คนไทยแสดงพลังจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เป็นการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศีลธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป ณ หอประชุมมหาภูมินทร์  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม