ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประการณ์วิชาชีพ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประการณ์วิชาชีพ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2566 กับหน้าที่กำกับดูแลนักเรียนในการเตรียมงานและให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์ โดยมีนายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนศิษย์เก่า คุณเกียรติศึกดิ์ ดำสงวน มาให้ความรู้ ข้อควรปฏิบัติในการฝึกงาน ฝึกฝนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม