กิจกรรมวันคริสต์มาส

24 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญของวันคริสต์มาสและเปิดเวทีให้กับนักเรียนที่มีความสามารถ ความสนใจ ได้แสดงออก  ณ หอประชุมมหาราชพฤกษ์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม