โครงการส่งเสริมทักษะเพื่อสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางอาชีพในรูปแบบวีดีโอสั้น TikTok

20 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพในรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศิริวรรณ  มุ่งดี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา อบต.โคกล่าม เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม