งานวิจิตรพัตรา ภูษาไหม

20 ธันวาคม 2565 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะผู้บริหาร ครู  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงงานวิจิตรพัตรา ภูษาไหม ณ วัดป่าละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม