โครงการค่ายนักอนุรักษ์น้อยสู่งานสวนฯ สิ่งแวดล้อม มหิงสาสายสืบ

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายนักอนุรักษ์น้อยสู่งานสวนฯ สิ่งแวดล้อม มหิงสาสายสืบ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าไปสำรวจ เรียนรู้ ในพื้นที่ธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความตระหนัก ความรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม