วันสถาปนาโรงเรียละหานทรายรัชดาภิเษก ครบรอบ 51 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายประภาสสนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสครองราชย์ครบรอบ 25 ปี ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ 51 ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม